Android 版 Google翻譯 開始提供離線翻譯功能

Google翻譯 (Google Translate) 相信是許多出國旅遊、洽公等的人士必備的 App,但先前有一項缺點,那就是使用者必須上網才能使用。不過,日前 Google 推出離線語言套件,讓使用者下載,可在離線狀態下使用。總之,有了離線版語言套件,您不必上網也能翻譯各國語言。

若要下載離線版語言套件,只要在應用程式選單中選取「離線語言」(Offline language) 即可。

目前適用版本為 Android 2.3 以上,支援包括中文、西班牙文、法文、阿拉伯文等 50 種語言的離線翻譯及相機輸入,另外也支援 Google 翻譯原本所提供的功能 (Google 翻譯原可翻譯超過 60 種語言的文字和語音內容)。儘管因為受限於語言套件所提供的字庫數量,部份翻譯內容可能不很完整,但在臨時有翻譯需求的情況下,應該也是夠用的。

此外,Google 翻譯還提供下列功能:

  • 聆聽行動裝置朗讀翻譯結果
  • 透過口述、手寫和拍照等方式輸入文字
  • 儲存常用譯文,即使離線也能快速查閱
  • 查看單字或片語的字典查詢結果

目前應用程式可支援下列語言的雙向翻譯:

土耳其文、中文 (繁體)、中文 (簡體)、丹麥文、巴斯克文、日文、加里西亞文、加泰羅尼亞文、卡納達文、布爾文、白俄羅斯語、立陶宛文、冰島文、匈牙利文、印尼文、印度文、印度古哈拉地語、西班牙文、克羅埃西亞文、希伯來文、希臘文、亞美尼亞文、亞塞拜然文、孟加拉文、拉丁文、拉脫維亞文、法文、波斯語、波蘭文、芬蘭文、阿拉伯文、阿爾巴尼亞文、俄文、保加利亞文、威爾斯文、英文、挪威文、泰文、泰米爾文、泰盧固文、海地克里奧文、烏克蘭文、烏爾都語、馬耳他文、馬來文、馬其頓文、國際語文、捷克文、荷蘭文、喬治亞文、斯瓦希里文、斯洛伐克文、斯洛維尼亞文、菲律賓文、越南文、塞爾維亞文、意第緒語、愛沙尼亞文、愛爾蘭文、瑞典文、義大利文、葡萄牙文、寮文、德文、韓文、羅馬尼亞文。

發表迴響